Image Home
Image People
Image Publication
Image Applications
Image Data & Code
Image Library
Image Seminar
Image Link
Image AlbumSearch LAMDA
»

People

[Director] [Faculty] [Postdoctoral Fellow] [Ph.D. Candidate] [M.Sc. Student] [Visiting Student] {Alumni} {Adjunct Faculty & Previous Visitors}

Director


Faculty

(Sorted in alphabetical order)
Wei Gao - Dr. Assistant Professor Yuan Jiang - Dr. Professor Ming Li - Dr. Professor
Wu-Jun Li - Dr. Associate Professor Yu-Feng Li - Dr. Associate Professor Wei Wang - Dr. Associate Professor
Jianxin Wu - Dr. Professor Yang Yu - Dr. Professor De-Chuan Zhan - Dr. Associate Professor
Lijun Zhang - Dr. Associate Professor Zhi-Hua Zhou - Dr. Professor

Postdoctoral Fellow

(Sorted in alphabetical order)

Ph.D. Candidate

(Sorted in year)
Yao-Xiang Ding 2015 - Xuan Huo 2015 - Hong Qian 2015 - Han-Jia Ye 2015 -
Jia-Lve Chen 2016 - Bo-Jian Hou 2016 - Qing-Yuan Jiang 2016 - Ming Pang 2016 -
Zhi-Yu Shen 2016 - Lu Wang 2016 - Xi-Zhu Wu 2016 - Yang Yang 2016 -
Shen-Yi Zhao 2016 - Ji Feng 2017 - Yi-Qi Hu 2017 - Jian-Hao Luo 2017 -
Han Wang 2017 - Rong-Jun Qin 2018 - Tong Wei 2018 - Zheng Xie 2018 -
Kai-Lang Yao 2018 - Chen-Lin Zhang 2018 - Shao-Qun Zhang 2018 - Peng Zhao 2018 -

M.Sc. Student

(Sorted in year)
Lei Fan 2015 - Dong-Dong Chen 2016 - Long-Yi Chen 2016 - Yu Chen 2016 -
Hao-Chen Dong 2016 - Jian Dong 2016 - Rui-Jun Guo 2016 - Ya-Jun Hu 2016 -
Heng-Yi Li 2016 - Wei-Yang Qu 2016 - Wen-Jie Shang 2016 - Yuan-Yu Wan 2016 -
Jia-Shi Wang 2016 - Yi-Feng Wu 2016 - Dong Xu 2016 - Xin-Yu Yan 2016 -
Chao Zhang 2016 - Gong-Duo Zhang 2016 - Hao Zhang 2016 - Wen-Ji Zhou 2016 -
Zhao-Yang Fu 2017 - Hao Gao 2017 - Lan-Zhe Guo 2017 - Chen-Zhou Jiang 2017 -
Yue Jiang 2017 - Ming Jiang 2017 - Yun-Zhi Jiang 2017 - Peng-Cheng Li 2017 -
Shu Li 2017 - De-Ming Liang 2017 - Xin-Xin Liu 2017 - Shi-Yin Lu 2017 -
Shen-Huan Lv 2017 - Xiao Ma 2017 - Zhen-Jia Pang 2017 - Jie Ren 2017 -
Xiang-Rong Sheng 2017 - Shu-Ting Shi 2017 - Zhi-Hao Tan 2017 - Guang-Hui Wang 2017 -
Ke-Tao Wang 2017 - Qian-Wei Wang 2017 - Tian-Zuo Wang 2017 - Bin-Bin Yang 2017 -
Liang Yang 2017 - Kun Yi 2017 - Jing-Jing You 2017 - Kai-Feng Zhang 2017 -
Yan-Ya Zhang 2017 - Zhen-Yu Zhang 2017 - Yong Zhou 2017 - Chu-Xiao Zuo 2017 -
Le-Wen Cai 2018 - Wen-Pu Cai 2018 - Xin-Qiang Cai 2018 - Yang Cao 2018 -
Yun-Hao Cao 2018 - Xiong-Hui Chen 2018 - Kang Fang 2018 - Xian-Jin Gui 2018 -
Cheng Hang 2018 - Yu-Cheng He 2018 - Sheng-You Hu 2018 - Sheng-Yi Jiang 2018 -
Run Jiao 2018 - Ming-Wei Li 2018 - Wen-Tao Li 2018 - Xin-Chun Li 2018 -
Zhao-Hua Li 2018 - Yu-Ren Liu 2018 - Su Lu 2018 - Yi-Fan Ma 2018 -
Song-Qing Shen 2018 - Feng Shi 2018 - Wen-Yu Tang 2018 - Guo-Hua Wang 2018 -
Jun Wang 2018 - Yi-Mu Wang 2018 - Yi-Xuan Xu 2018 - Yin Xu 2018 -
Bo Xue 2018 - Jia-Qi Yang 2018 - Ya-Qi Yu 2018 - Yu-Jie Zhang 2018 -
Da-Wei Zhou 2018 - Yong-Nan Zhu 2018 - Zheng-Mao Zhu 2018 -

Visiting Student

(Sorted in alphabetical order)
  Name Size

Image
PoweredBy
(for FireFox 3+ and IE 7+)
Contact LAMDA: (email) contact@lamda.nju.edu.cn (tel) +86-025-89681608 © LAMDA, 2016