Image Home
Image People
Image Publication
Image Applications
Image Data & Code
Image Library
Image Seminar
Image Link
Image AlbumSearch LAMDA
»

People

[Director] [Faculty] [Postdoctoral Fellow] [Ph.D. Candidate] [M.Sc. Student] [Visiting Student] {Alumni} {Adjunct Faculty & Previous Visitors}

Director


Faculty

(Sorted in alphabetical order)
Wei Gao - Dr. Assistant Professor Yuan Jiang - Dr. Professor Ming Li - Dr. Professor
Wu-Jun Li - Dr. Associate Professor Yu-Feng Li - Dr. Associate Professor Wei Wang - Dr. Associate Professor
Jianxin Wu - Dr. Professor Yang Yu - Dr. Professor De-Chuan Zhan - Dr. Associate Professor
Lijun Zhang - Dr. Associate Professor Zhi-Hua Zhou - Dr. Professor

Postdoctoral Fellow

(Sorted in alphabetical order)

Ph.D. Candidate

(Sorted in year)
Yao-Xiang Ding 2015 - Hong Qian 2015 - Jia-Lve Chen 2016 - Bo-Jian Hou 2016 -
Qing-Yuan Jiang 2016 - Ming Pang 2016 - Zhi-Yu Shen 2016 - Lu Wang 2016 -
Xi-Zhu Wu 2016 - Yang Yang 2016 - Shen-Yi Zhao 2016 - Ji Feng 2017 -
Yi-Qi Hu 2017 - Jian-Hao Luo 2017 - Han Wang 2017 - Rong-Jun Qin 2018 -
Tong Wei 2018 - Zheng Xie 2018 - Kai-Lang Yao 2018 - Chen-Lin Zhang 2018 -
Shao-Qun Zhang 2018 - Peng Zhao 2018 - Lan-Zhe Guo 2019 - Shi-Yin Lu 2019 -
Shen-Huan Lv 2019 - Lan-Ji-Hong Ma 2019 - Zhi-Hao Tan 2019 - Yuan-Yu Wan 2019 -
Tian-Zuo Wang 2019 - Lei Yuan 2019 - Zhen-Yu Zhang 2019 -

M.Sc. Student

(Sorted in year)
Zhao-Yang Fu 2017 - Hao Gao 2017 - Chen-Zhou Jiang 2017 - Yue Jiang 2017 -
Ming Jiang 2017 - Yun-Zhi Jiang 2017 - Peng-Cheng Li 2017 - Shu Li 2017 -
De-Ming Liang 2017 - Xin-Xin Liu 2017 - Xiao Ma 2017 - Zhen-Jia Pang 2017 -
Jie Ren 2017 - Xiang-Rong Sheng 2017 - Shu-Ting Shi 2017 - Guang-Hui Wang 2017 -
Ke-Tao Wang 2017 - Qian-Wei Wang 2017 - Bin-Bin Yang 2017 - Liang Yang 2017 -
Kun Yi 2017 - Jing-Jing You 2017 - Kai-Feng Zhang 2017 - Yan-Ya Zhang 2017 -
Yong Zhou 2017 - Chu-Xiao Zuo 2017 - Le-Wen Cai 2018 - Wen-Pu Cai 2018 -
Xin-Qiang Cai 2018 - Yang Cao 2018 - Yun-Hao Cao 2018 - Xiong-Hui Chen 2018 -
Kang Fang 2018 - Xian-Jin Gui 2018 - Cheng Hang 2018 - Yu-Cheng He 2018 -
Sheng-You Hu 2018 - Sheng-Yi Jiang 2018 - Run Jiao 2018 - Ming-Wei Li 2018 -
Wen-Tao Li 2018 - Xin-Chun Li 2018 - Zhao-Hua Li 2018 - Yu-Ren Liu 2018 -
Su Lu 2018 - Yi-Fan Ma 2018 - Song-Qing Shen 2018 - Feng Shi 2018 -
Wen-Yu Tang 2018 - Guo-Hua Wang 2018 - Jun Wang 2018 - Yi-Mu Wang 2018 -
Yi-Xuan Xu 2018 - Yin Xu 2018 - Bo Xue 2018 - Jia-Qi Yang 2018 -
Ya-Qi Yu 2018 - Yu-Jie Zhang 2018 - Da-Wei Zhou 2018 - Yong-Nan Zhu 2018 -
Zheng-Mao Zhu 2018 - Tian Chang 2019 - Pan Chen 2019 - Yi-He Chen 2019 -
Yu-Hui Chen 2019 - Yue Chen 2019 - Quan Cheng 2019 - Wen-Shu Fan 2019 -
Yu Fan 2019 - Cong Fu 2019 - Yi-Fan Ge 2019 - Zhen-Yu Guo 2019 -
Lu Han 2019 - Tao Han 2019 - Yi-Xiao He 2019 - Yu-Xuan Huang 2019 -
Yin-Peng Xie 2019 - Xiang-Han Kong 2019 - Jie Li 2019 - Jun Li 2019 -
Lan Li 2019 - Jian Lin 2019 - Fan-Ming Luo 2019 - Jia-Wei Mi 2019 -
Lu Ming 2019 - Jing-Cheng Pang 2019 - Zi-Hao Qiu 2019 - Hao-Pu Shang 2019 -
Jie-Jing Shao 2019 - Yi Shi 2019 - Hui Sun 2019 - Peng Tan 2019 -
Zhang-Hao Tian 2019 - Xu-Yao Wang 2019 - Huan-Yu Wang 2019 - Jin-Hui Wu 2019 -
Zhi-Fan Wu 2019 - Bi-Cun Xu 2019 - Li-Jun Xu 2019 - Tian Xu 2019 -
Ke Xue 2019 - Fan Yan 2019 - Yi-Rui Yang 2019 - Hao Yu 2019 -
Yi-Feng Zhang 2019 - Yong-Shun Zhang 2019 - Yun-Tian Zhang 2019 - Zhao-Yu Zhang 2019 -
Jia-Yi Zhou 2019 - Ming-Xuan Zhu 2019 -

Visiting Student

(Sorted in alphabetical order)
  Name Size

Image
PoweredBy
(for FireFox 3+ and IE 7+)
Contact LAMDA: (email) contact@lamda.nju.edu.cn (tel) +86-025-89681608 © LAMDA, 2016