Image Home
Image People
Image Publication
Image Applications
Image Data & Code
Image Library
Image Seminar
Image Link
Image AlbumSearch LAMDA
»

People

[Director] [Faculty] [Postdoctoral Fellow] [Ph.D. Candidate] [M.Sc. Student] [Visiting Student] {Alumni} {Adjunct Faculty & Previous Visitors}

Director


Faculty

(Sorted in alphabetical order)
Wei Gao - Dr. Assistant Researcher Yuan Jiang - Dr. Professor Ming Li - Dr. Associate Professor
Wu-Jun Li - Dr. Associate Professor Yu-Feng Li - Dr. Assistant Researcher Wei Wang - Dr. Associate Professor
Jianxin Wu - Dr. Professor Yang Yu - Dr. Associate Professor De-Chuan Zhan - Dr. Associate Professor
Lijun Zhang - Dr. Associate Professor Zhi-Hua Zhou - Dr. Professor

Postdoctoral Fellow

(Sorted in alphabetical order)

Ph.D. Candidate

(Sorted in year)
Wang-Zhou Dai 2012 - Shao-Yuan Li 2012 - Teng Zhang 2012 - Xin Mu 2013 -
Yue Zhu 2013 - Bin-Bin Gao 2014 - Xiu-Shen Wei 2014 - Yao-Xiang Ding 2015 -
Xuan Huo 2015 - Hong Qian 2015 - Han-Jia Ye 2015 - Jia-Lve Chen 2016 -
Bo-Jian Hou 2016 - Qing-Yuan Jiang 2016 - Ming Pang 2016 - Zhi-Yu Shen 2016 -
Lu Wang 2016 - Xi-Zhu Wu 2016 - Yang Yang 2016 - Shen-Yi Zhao 2016 -
Ji Feng 2017 - Yi-Qi Hu 2017 - Jian-Hao Luo 2017 - Han Wang 2017 -

M.Sc. Student

(Sorted in year)
Shi-Yong Chen 2015 - Xue Cui 2015 - Wei Dai 2015 - Lei Fan 2015 -
Ying Fan 2015 - Run-Ze Li 2015 - Chong Liu 2015 - Xiao-Fan Niu 2015 -
Xin-Yi Niu 2015 - Ying-Hao Shi 2015 - Jing-Cheng Shi 2015 - Xue-Min Si 2015 -
Ge Song 2015 - Tao Sun 2015 - Hai Wang 2015 - Hui-Hui Wei 2015 -
Yi-Chi Xiao 2015 - Chen-Wei Xie 2015 - Sen Yang 2015 - Yi-Fei Zhai 2015 -
Jie Zhang 2015 - Ya-Lin Zhang 2015 - Wen-Hao Zheng 2015 - Hong-Yu Zhou 2015 -
Yu-Hang Zhou 2015 - Dong-Dong Chen 2016 - Long-Yi Chen 2016 - Yu Chen 2016 -
Hao-Chen Dong 2016 - Jian Dong 2016 - Rui-Jun Guo 2016 - Ya-Jun Hu 2016 -
Zheng Xie 2016 - Heng-Yi Li 2016 - Rong-Jun Qin 2016 - Wei-Yang Qu 2016 -
Wen-Jie Shang 2016 - Yuan-Yu Wan 2016 - Jia-Shi Wang 2016 - Tong Wei 2016 -
Yi-Feng Wu 2016 - Dong Xu 2016 - Xin-Yu Yan 2016 - Kai-Lang Yao 2016 -
Chao Zhang 2016 - Chen-Lin Zhang 2016 - Gong-Duo Zhang 2016 - Hao Zhang 2016 -
Peng Zhao 2016 - Wen-Ji Zhou 2016 - Zhao-Yang Fu 2017 - Hao Gao 2017 -
Lan-Zhe Guo 2017 - Chen-Zhou Jiang 2017 - Yue Jiang 2017 - Ming Jiang 2017 -
Yun-Zhi Jiang 2017 - Peng-Cheng Li 2017 - Shu Li 2017 - De-Ming Liang 2017 -
Xin-Xin Liu 2017 - Shi-Yin Lu 2017 - Shen-Huan Lv 2017 - Xiao Ma 2017 -
Zhen-Jia Pang 2017 - Jie Ren 2017 - Xiang-Rong Sheng 2017 - Shu-Ting Shi 2017 -
Zhi-Hao Tan 2017 - Guang-Hui Wang 2017 - Ke-Tao Wang 2017 - Qian-Wei Wang 2017 -
Tian-Zuo Wang 2017 - Bin-Bin Yang 2017 - Liang Yang 2017 - Kun Yi 2017 -
Jing-Jing You 2017 - Kai-Feng Zhang 2017 - Yan-Ya Zhang 2017 - Zhen-Yu Zhang 2017 -
Yong Zhou 2017 - Chu-Xiao Zuo 2017 -

Visiting Student

(Sorted in alphabetical order)
  Name Size

Image
PoweredBy
(for FireFox 3+ and IE 7+)
Contact LAMDA: (email) contact@lamda.nju.edu.cn (tel) +86-25-89685926. © LAMDA, 2016