Main menu:

Symposium Co-Chairs:

Ming LiNanjing University, Mainland China
Reynold C.K. ChengUniversity of Hong Kong, Hong Kong
Mi-Yen YehAcademia Sinica, Taiwan

 

Program Committee:

Deng Cai Zhejiang University, China
Chien Chin Chen National Taiwan University, Taiwan, ROC
Lei Chen Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, China
Jiefeng Cheng University of Hong Kong, Hong Kong, China
Byron Choi Hong Kong Baptist University, Hong Kong, China
Chi-Yin Chow City University of Hong Kong, Hong Kong, China
Gao Cong Nanyang Technological University, Singapore
Bi-Ru Dai National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan, ROC
Wei-Shinn Ku Auburn University, USA
Shou-De Lin National Taiwan University, Taiwan, ROC
Fei Tony Liu Monash University, Australia
Man-Kwan Shan National Cheng Chi University, Taiwan, ROC
Jie Tang Tsinghua University, China
Lei Tang Yahoo! Labs, USA
Ivor Tsang Nanyang Technological University, Singapore
Chi-Yao Tseng Academia Sinica, Taiwan, ROC
Raymond Wong Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, China
Shan-Hung Wu National Tsing Hua University, Taiwan, ROC
De-Chuan Zhan Nanjing University, China
Min-Ling Zhang Southeast University, China
Jun Zhu Carnegie Mellon University, USA
 
(More awaited ...)