Xian-Jin Gui @ LAMDA, NJU-CS

Xian-Jin Gui  桂贤进
Xian-Jin Gui (X.-J. Gui)
Master. candidate
LAMDA Group
Department of Computer Science & Technology
Nanjing University, Nanjing 210046, China.

Supervisor: Associate Prof. Wei Wang

Email: guixj [at] lamda.nju.edu.cn
      (alternative: guixianjin [at] 126.com)

Biography

Main Research Interests

Crowdsourcing and high quality labels

Active learning and co-training

Awards & Honors

Correspondence

Laboratory

Room 113, Computer Science Building, Xianlin Campus of Nanjing University

Mail Address

Xian-Jin Gui
National Key Laboratory for Novel Software Technology,
Nanjing University, Xianlin Campus Mailbox 603,
163 Xianlin Avenue, Qixia District,
Nanjing 210046, China